2017-06-20 : Panna Pramukh Sammelan of Saurashtra region in Junagadh, Gujarat